Đối tác
qctraiqctrai2qctrai3qctrai4
slide 7slide 8slide 9slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide 1020slide 10slide 10slide 10slide 10slide 10slide3slide4 slide5slide 6
DANH SÁCH HỌC SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B NĂM HỌC 2018 - 2019

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B NĂM HỌC 2018 - 2019
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B NĂM HỌC 2018 - 2019
STT Họ và tên Ngày/tháng/
năm sinh
Giới tính Dân tộc Nơi sinh Quê quán Hộ khẩu thường trú Thôn Họ tên bố NN Họ tên mẹ NN Ghi chú
1 Lê Thùy An 27/8/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Đồng Tâm-MĐ-Hà Tây Đồng Tâm-MĐ-HN Đồng Tâm-MĐ-HN Hoành Lê Đình Tuấn LR Nguyễn Thị Nguyệt LR  
2 Nguyễn Thị Phương Anh 24/11/2004 Nữ Kinh BV Tỉnh Hà Tây-Hà Đông-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Văn Hà LR Nguyễn Thị Huế  LR  
3 Bùi Thị Ngọc Ánh 06/02/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Bùi Việt Thắng LR Trương Thị Hương LR  
4 Phạm Như Băng 08/3/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-Mỹ Đức Thượng Lâm-Mỹ Đức Nội Phạm Văn Cương LR Trương Thị Thúy LR Chuyển 8C sang
5 Nguyễn Phi Dương 22/02/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Văn Đức LR Trịnh Thị Yến LR  
6 Nguyễn Đức Đạt 09/9/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trì Nguyễn Văn Toản LR Nguyễn Thị Nhung LR  
7 Nguyễn Khánh Hà 07/10/2004 Nữ Kinh Bệnh viện Hà Tây Phúc Lâm-MĐ-HN Phúc Lâm-MĐ-HN Phúc Lâm Nguyễn Đình Khương LR Nguyễn Thị Thủy LR  
8 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/10/2004 Nữ Kinh BV Tỉnh Hà Tây-Hà Đông-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Nội Nguyễn Hải Lý BĐHT Nguyễn Thị Chung GV  
9 Trịnh Minh Hoàng 26/9/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Trịnh Văn Cường LR Nguyễn Thị Thoa LR  
10 Cao Thị Linh Hương 23/01/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Cao Văn Luận LR Nguyễn Thị Vân LR  
11 Lê Thị Mai Hương 27/3/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Lê Ngọc Thường LR Bùi Thị Phượng  LR  
12 Mai Thùy Linh 23/4/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trì Mai Văn Đồng LR Lê Thị Lan LR  
13 Nguyễn Ngọc Linh 25/9/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Mạnh Tập LR Nguyễn Thị Hoàn LR  
14 Nguyễn Thị Ngọc Linh 06/10/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Văn Phong LR Nguyễn Thị Thu LR  
15 Cao Khánh Ly 13/11/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Cao Văn Tập GV Nguyễn Thị Hà  CN  
16 Trịnh Khánh Ly 02/02/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Nội Trịnh Văn Thích LR Trương Thị Liên LR  
17 Mai Tiến Mạnh 01/7/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Mai Văn Sáng LR Nguyễn Thị Lập LR  
18 Nguyễn Hải Nam 23/01/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Nội Nguyễn Văn Thú LR Nguyễn Thị Thu LR  
19 Lê Thị Kim Nhi 04/3/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Lê Đình Vĩ LR Cao Thị Thu LR  
20 Lê Thị Mai Phương 23/3/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lê Đình Phi LR Phạm Thị Thục LR  
21 Trần Thị Quyên 18/12/2004 Nữ Kinh Khoa sản TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Trần Văn Sáng LR Nguyễn Thị Hiền  LR  
22 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 15/12/2004 Nữ Kinh TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Thành Giang LR Nguyễn Thị Hiếu LR  
23 Trịnh Quang Thành 20/3/2004   Kinh TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Trịnh Xuân Trận LR Lê Thị Nhị  LR  
24 Nguyễn Phương Thảo 01/8/2004 Nữ Kinh Phòng khám ĐK AN Mỹ-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Nguyễn Văn Tuấn  LR Bùi Thị Hoa LR  
25 Cao Thị Kim Thu 31/7/2004 Nữ Kinh TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Cao Văn Thắng LR Trịnh Thị Nguyên LR  
26 Bùi Thị Anh Thư 14/11/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Bùi Viết Trung LR Nguyễn Thị Hường LR  
27 Mai Thị Kiều Trang 13/8/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trì Mai Văn Tùy LR Cao Thị Thắm LR  
28 Lê Thị Thanh Trúc 13/8/2004 Nữ Kinh TTYT-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Phượng Lê Văn Hùng LR Cao Thị Huệ LR  
29 Nguyễn Thị Ánh Trúc 05/01/2004 Nữ Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung   LR Nguyễn Thị Thảo LR Không có bố
30 Nguyễn Minh Trứ 01/3/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Trung Nguyễn Văn An LR Nguyễn Thị Tuệ LR  
31 Nguyễn anh Tuấn 04/9/2004   Kinh BVĐK Bình Dương Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Nguyễn Xuân Khánh LR Vũ Thị Lệ Xuân LR  
32 Trịnh Thế Uy 28/01/2004   Kinh Trạm y tế Thượng Lâm-MĐ-Hà Tây Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Nội Trịnh Xuân Nam LR Nguyễn Thị Lan LR  
33 Nguyễn Phạm Tường Vy 04/9/2004 Nữ Kinh BV Duy Xuyên-Quảng Nam Thượng Lâm-MĐ-HN Thượng Lâm-MĐ-HN Nội Nguyễn Văn Hùng LR Phạm Thị Thương LR  
Hỗ trợ trực tuyến
Nhom ki thuat
Tư vấn trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
zalo
0386097929
Hỗ trợ Nội dung
0386097929
Tin mới
Thống kê truy cập
Quảng cáo
quảng cáo phải 1quảng cáo phai 2quangcaophai3quancaophai4qcphai5qcphai6
qctruottrai
qctruotphai
^ Về đầu trang